پژمان اختیاری

پژمان اختیاری هستم متولد اصفهان، دانش آموخته هنرستان موسیقی تهران و لیسانس موسیقی آزاد تهران

و سابقه ی تدریس در دانشگاه موسیقی اصفهان از سال 87 تا کنون و همچنین تدریس سنتور از سال 68

سوابق اجرایی:
کنسرت مسکو در سال های  95_93_90_89_88

کنسرت اصفهان در سال های 93_88_86_85

کنسرت تهران در سال های 78_76_75_74_73_72_71_70

کنسرت بزرگداشت استاد لطفی در سال 93

کنسرت بزرگداشت استاد پیرنیاکان در سال 91

کنسرت ژاپن در سال 90

کنسرت نغمه های نوروزی در سال 86

اجرای اختتامیه المپیاد جهانی فیزیک 86

کنسرت تهران شب اصفهان در سال 86

کنسرت آلمان در سال 80

کنسرت قزوین در سال 77

کنسرت یزد در سال 74

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
آموزش مقدماتی سنتور _ بخش اول 2019-03-04 11:42:19
آموزش مقدماتی سنتور_بخش دوم 2019-03-04 11:44:00
آموزش مقدماتی سنتور_بخش سوم 2019-03-04 11:44:56
آموزش مقدماتی سنتور_بخش چهارم 2019-05-23 08:05:11
آموزش مقدماتی سنتور_بخش پنجم 2019-05-23 08:07:44
آموزش مقدماتی سنتور_بخش ششم 2019-10-23 12:16:39