خدمات کلوپ استاداپ در ۴ سطح مختلف ارائه می گردد. فهرست خدمات رو در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

دانلود رایگان استاد اپ

استاد اپ شامل بخشهای رایگان و بخشهای اشتراکی است.

اشتراک ماهیانه برای دسترسی نامحدود:  ۹۹۰۰۰ تومان/۹.۹۹ دلار

۰
دسته آموزشی داریم
۰ ~
دوره آموزشی منتشر شده
۰
کاربر از استاداَپ استفاده می کنند