آموزش زبان مقدماتی_A1_پارت 3

  • تعداد دانشجویان: 43
  • استاد: سلمان فارسی
  • منتشر شده: 2018-12-31 10:30:43
  • سطح دوره: مقدماتی
  • مدت:
گواهی نامه :

هیچ گواهی برای این دوره تخصیص داده نشده

جدول محتوی دوره

مشاهده شده
سطح دوره
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 7
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 8
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 9
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 10

معرفی دوره

مباحث مطرح شده در این مجموعه که همراه با توضیحات کامل فارسی است، شامل واژگان و گرامر است. قسمت های مختلف روز و بیان زمان به انگلیسی مرتبط با واژگان است و سوالات بله/خیر و سوالات با کلمات پرسشی مرتبط با مبحث گرامر می باشند.

:Parts of the day

Morning, noon, afternoon, evening, night, midnight

 

:Tell the time

It is three o’clock >3:00

It is two thirty/ It is half past two >2:30

It is two forty-five/ It is quarter to three> 2:45

It is twenty after six/ It is twenty past six/ It is six twenty> 6:20

  

:Yes/No questions

?Are you a teacher

Yes, I am. / NO, I am not 

?Is this a keychain

Yes, it is / No, it is not

 

?WH questions

What, Which, Where, when, Why, Who, Whose, How

:WH questions with how

....,How much, How many, How old, How often, How far, How long

?What is your name

?Where is your house

?When is your birthday

?Why are you late

?Which bag is yours

?Who is your best friend

?How are you

?How much is this car

?How far is the bank from here

?How many students are there in your class

?How long is this movie

 

استاد

سلمان فارسی

دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته زبان و ادبيات انگليسى
تحصيلات تکميلى: ١)زبانشناسى
٢)مترجمى انگليسى در دانشگاه اصفهان
سوابق کارى: مدرس زبان انگليسى در موسسات علوم و فنون کيش, کوثر, فن بيان, پارسه, مديريت آموزشى در موسسه علوم و فنون کيش
مدرس دوره هاى آماده سازى آزمون هاى بين المللى آيلتس, تافل و GRE

تدريس کتاب هاى
true to life, total English, pacesetter,
solution,new headway, landmark, gold, objective, American English file , English for aviation,.....

وضعیت آزمون
مشاهده شده
مدت
سطح دوره
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 1
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 2
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 3
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 4
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 5
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 6
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 7
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 8
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 9
زبان انگلیسیp3_A1_Basic Elementry_جلسه 10