محمد آکوچکیان

من محمد آکوچکیان هستم

نویسنده کتابهای خلق محصول ناب و 10 فرمان رهبری پیروزمندانه

کارآفرین برگزیده ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر موفق ملی در عرصه جهان اسلام (1395)

مدیر شتابدهنده استارتاپی هاب اصفهان

دانش آموخته مدیریت استراتژیک در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

برنده جایزه جهانی mYprize مالزی برای پیاده سازی آموزش مجازی روی نسل چهارم تلفن همراه از YTL مالزی 

دوره های استاد

نام دوره سطح تاریخ انتشار
طراحی مدل کسب و کار 2018-07-10 20:03:18
تبدیل ایده به محصول 2018-07-12 19:57:14
رهبری تغییر 2018-07-26 18:29:48
10 فرمان رهبری پیروزمندانه 1970-01-01 00:00:00
13 کاری که در سال جدید نباید انجام دهید 1970-01-01 00:00:00
5 فرمان پیروزی بر بحران 1970-01-01 00:00:00