موسیقی

دوره های موجود در این دسته بندی:

این روش برای علاقه مندان مبتدی گیتار مناسب است. در این روش نیازی...

آموزش مقدماتی سنتور کتاب شیوه سنتور نوازی از استاد پشنگ...

آموزش مقدماتی سنتور کتاب شیوه سنتور نوازی از استاد پشنگ کامکار...

آموزش مقدماتی سنتور کتاب شیوه سنتور نوازی از استاد پشنگ...

آموزش مقدماتی سنتور کتاب شیوه سنتور نوازی از استاد پشنگ...

در این دوره نت خوانی با کلید سل و روی خطوط حامل پنج خطی به کودکان...

آموزش مقدماتی سنتور کتاب شیوه سنتور نوازی از استاد پشنگ...

موسیقی ترکیبی از ریتم و ملودی است. در این دوره با حذف کردن ملودی،...

من محمد علی برجیان ،تنبک نواز هستم و سعی کرده ام به هنرجویان تکنیک ...

آموزش مقدماتی سنتور کتاب شیوه سنتور نوازی از استاد پشنگ...