زبان خارجی

دوره های موجود در این دسته بندی:

در این مجموعه تمامی دروس به همراه توضیحات کامل فارسی ارائه شده...

مباحث مطرح شده در این مجموعه که همراه با توضیحات کامل فارسی است،...

توصیف مکان ها و صحبت راجع به چیز یا چیزهایی که در یک مکان موجود...

در این مجموعه زمان حال ساده مورد بررسی قرار میگیرد و تعدادی از...

از نظر همه اساتید حرفه ای زبان انگلیسی به ویژه آنهایی که زبان...

مباحث مطرح شده در این مجموعه که همراه با توضیحات کامل فارسی است،...

در این مجموعه دروس به مفاهیم ابتدایی آموزش زبان انگلیسی از قبیل...