ارتقاء جایگاه استاد اپ در فضای مجازی

ارتقاء جایگاه استاد اپ در فضای مجازی

استاد اپ و مجموعه تخصصی محتوا سازان برای همکاری در خصوص ارتقاء جایگاه کسب و کار در فضای مجازی به توافق نهایی رسیدند. این توافق در دو بخش زیر ساختهای فنی و تولید محتوا انجام خواهد شد. در نتیجه این همکاری کاربران فضای مجازی با سرعت بیشتری به آموزشهای مجازی مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.