بازدید از شرکت ها و نمایشگاه های بین المللی

بازدید از شرکت ها و نمایشگاه های بین المللی

انجام هماهنگی های حضور در نمایشگاه های بین المللی مانند نمایشگاه Gtex  دوبی و… و شرکت های بین المللی