مدیریت مشتریان

دوره های موجود در این دسته بندی:

مشتری مداری یک شعار نیست. لازم است مشتری را به درستی بشناسیم. در...

– چگونه با صداقت و نه با “زبان بازی” و “وعده های بیهوده” باعث...

مشتری بی ادب؟ شاید شما هم در جریان فروش تان شخصیتی به نام “مشتری...

مشتری مداری یک شعار نیست. لازم است مشتری را به درستی بشناسیم. در...

مواجه شدن و برخورد با یک مشتری عصبانی و ناراضی، کابوسی است که...

در مرحله سوم از طراحی کسب و کار، بعد از شناخت مشتری درگام اول و...