زبان خارجی

دوره های موجود در این دسته بندی:

در این مجموعه دروس به مفاهیم ابتدایی آموزش زبان انگلیسی از قبیل...

در این مجموعه تمامی دروس به همراه توضیحات کامل فارسی ارائه شده...

در این مجموعه زمان حال ساده مورد بررسی قرار میگیرد و تعدادی از...

مباحث مطرح شده در این مجموعه که همراه با توضیحات کامل فارسی است،...

از نظر همه اساتید حرفه ای زبان انگلیسی به ویژه آنهایی که زبان...